Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego [1] (w skrócie: Konwencja światowego dziedzictwa)  to umowa międzynarodowa, której tekst został przyjęty przez Konferencję Generalną UNESCO w 1972 r. Konwencja światowego dziedzictwa jest aktem prawa międzynarodowego, który obejmuje jednocześnie ochronę dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przyrodniczego, uznając tym samym jego równoważność. Wyjątkowość tego dokumentu polega na uznaniu wspólnej odpowiedzialności społeczności międzynarodowej za dziedzictwo znajdujące się w różnych częściach świata i mające znaczenie dla całej ludzkości przy jednoczesnym poszanowaniu zasady suwerenności państw.

Konwencja definiuje obowiązki Państw Stron Konwencji oraz określa zasady współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony dziedzictwa o wyjątkowej powszechnej wartości. Powołując do życia Komitet Światowego Dziedzictwa i ustanawiając Fundusz Światowego Dziedzictwa, razem z określeniem zasad tworzenia Listy światowego dziedzictwa i Listy światowego dziedzictwa w zagrożeniu tworzy ramy organizacyjne i definiuje podstawowe elementy systemu światowego dziedzictwa.

Szczególna opieka, którą  dobrom kultury i przyrody o statusie światowego dziedzictwa na swoim terenie mają zapewnić w pierwszej kolejności Państwa – Strony, a w przypadku niewystarczających sił i środków – z pomocą społeczności międzynarodowej, ma je chronić przed utratą wyjątkowej powszechnej (uniwersalnej) wartości i  zachować w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

Tekst Konwencji pozostaje niezmienny od czasu jej przyjęcia. Zasady jej wdrażania w życie są zawarte w dokumencie zatytułowanym Wytyczne operacyjne do realizacji Konwencji Światowego Dziedzictwa (http://whc.unesco.org/en/guidelines/). Dokument ten był sukcesywnie poprawiany przez Komitet Światowego Dziedzictwa w celu uwzględnienia nowych koncepcji, wiedzy lub doświadczeń.

[1] Jest to oficjalna nazwa dokumentu ratyfikowanego przez Polskę w 1976 r.

Więcej informacji:

http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ oraz http://whc.unesco.org/en/guidelines/

Państwa Strony Konwencji

Państwa Strony
 to kraje, które przystąpiły do Konwencji Światowego Dziedzictwa. Przystępując do Konwencji, państwa przyjmują na siebie zobowiązanie do rozpoznania, ochrony, konserwacji, prezentacji i przekazania przyszłym pokoleniom dziedzictwa kulturowego i naturalnego o wyjątkowej uniwersalnej wartości znajdującego się na ich terytorium, korzystając przy tym w razie potrzeby z wszelkiej pomocy międzynarodowej oraz współpracy.

Konwencję ratyfikowały 193 państwa.

Więcej informacji: http://whc.unesco.org/en/statesparties/

 

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję