Organizacje doradcze to międzynarodowe organizacje specjalizujące się w ochronie dziedzictwa. Rolą Organizacji doradczych jest udzielanie porad dotyczących wdrażania Konwencji Światowego Dziedzictwa, w zakresie ich specjalizacji.

Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków (ICOMOS) to międzynarodowa, pozarządowa organizacja zrzeszająca specjalistów (m.in. historyków, historyków sztuki, architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, archeologów, geografów, antropologów) zaangażowanych w szeroko rozumianą ochronę i konserwację dziedzictwa kulturowego. ICOMOS powstał w 1965 r. na kongresie założycielskim w Warszawie, zgodnie z uchwałą w sprawie powołania ICOMOS, która została podjęta na II Międzynarodowym Kongresie Architektów i Techników Zabytków w Wenecji w 1964 r. m.in. z inicjatywy UNESCO. ICOMOS składa się z Komitetów Narodowych łącznie zrzeszając ponad 10 000 członków. W obrębie organizacji działają liczne komisje naukowe koncentrujące swoje działania w danym obszarze dziedzictwa kulturowego.

Specjalna rola ICOMOS w odniesieniu do Konwencji obejmuje:

ocenę obiektów zgłoszonych do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, monitorowanie stanu zachowania dóbr kulturowych światowego dziedzictwa, ocenę wniosków o pomoc międzynarodową zgłaszanych przez Państwa-Strony oraz wspomaganie działań poszerzających kompetencje.

Więcej informacji: http://www.icomos.org/en/Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) to międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody, założona w 1948 roku jako pierwsza tego typu organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. IUCN wspiera badania naukowe, zarządza projektami na całym świecie, zrzeszając organizacje rządowe i pozarządowe, agencje ONZ, przedsiębiorstwa i lokalne społeczności w celu rozwijania i wprowadzania w życie optymalnej polityki, praw i działań na rzecz ochrony integralności i różnorodności obszarów przyrodniczych oraz osiągnięcie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.

Organizacja skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji rządowych i organizacji pozarządowych oraz ponad 11 000 ekspertów i naukowców ze 160 krajów. W obrębie organizacji działają liczne komisje skupiające swoją uwagę w danym obszarze dziedzictwa przyrodniczego.

Specjalna rola IUCN związana z Konwencją obejmuje:

ocenę obiektów zgłoszonych do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa, monitorowanie stanu zachowania obiektów światowego dziedzictwa naturalnego, ocenę wniosków o pomoc międzynarodową zgłaszanych przez Państwa-Strony oraz wspomaganie działań poszerzających kompetencje.

Więcej informacji: https://www.iucn.org/

Międzynarodowy Ośrodek Studiów nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM) to międzyrządowa organizacja zajmująca się ochroną dziedzictwa kulturowego na świecie poprzez szkolenia, badania, współpracę i programy edukacyjne. Ma ona na celu wspieranie ochrony i konserwacji dóbr kultury oraz podniesienie świadomości na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego.

Powołanie ICCROM nastąpiło z inicjatywy UNESCO na podstawie uchwały Konferencji Generalnej podjętej w New Delhi w 1956 r. Organizacja z siedzibą w Rzymie została utworzona w 1959 r. Obecnie zrzesza 135 państw.

Specjalna rola ICCROM związana z Konwencją obejmuje:

pełnienie funkcji głównego partnera w szkoleniach dotyczących dziedzictwa kulturowego, monitorowanie stanu zachowania obiektów światowego dziedzictwa kulturalnego, ocenianie wniosków o pomoc międzynarodową zgłaszanych przez Państwa Strony oraz wspomaganie działań poszerzających kompetencje.

Więcej informacji: http://www.iccrom.org/

 

 

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję